image
Shohih Bukhori Mengenal Imam Bukhori lebih dekat
image
Shohih Muslim Mengenal Imam Muslim lebih dekat
image
Nailul Author Nailul Author
image
Bulughul Marom Bulughul Marom Kitab Hadits Fiqh
Wednesday, December 11, 2019
Text Size
More More

image image image image

image image image image

Gallery Cover Kutub Hadits

Berbagai cover kitab-kitab hadits yang telah masyhur akan diupload secara berkala dengan mengenal cover kitab-kitab hadits tentunya kita akan bisa memotivasi diri untuk bisa meluangkan waktu menelusuri details dari kitab-kitab hadits.

Contoh kitab yang akan kita pelajari adalah Nailul Author, Bulughul Marom, Riyadhus Sholihin dan yang lainnya.

Gallery Hadits-Hadits Masyhur

Dalam bentuk image, hadits-hadits masyhur akan ditampilkan secara berkala, tujuannya adalah agar para pembaca dapat mengenal, mengerti dan alangkah baik lagi apabila dapat dihafalkan, semoga Allah memudahkan kita semua untuk memahami dan menerapkan apa yang telah kita pelajari. Silahkan apabila akan men-share image yang ada digallery kepada teman yang lain.

Shohih Muslim

User Rating: / 0
PoorBest 

Imam Muslim - Imam Hadits Terkenal dari Naisabury (Iran)

Imam Muslim Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "Ulama'ul Amsar. Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini.

Kehidupan dan Pengembaraannya Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau meran-tau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadis. Di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray, dia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, belajar kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadits lainnya. Imam Muslim berulangkali pergi ke Bagdad untuk belajar hadits, dan kunjungannya yang terakhir tahun 259 H. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Muslim sering berguru kepadanya. Sebab dia mengetahui kelebihan ilmu Imam Bukhari. Ketika terjadi ketegangan antara Bukhari dengan az--Zuhali, dia memihak Bukhari. Sehingga hubungannya dengan az-Zuhali menjadi putus. Dalam kitab syahihnya maupun kitab lainnya, Muslim tidak memasukkan hadits yang diterima dari az-Zuhali, meskipun dia adalah guru Muslim. Dan dia pun tidak memasukkan hadits yang diterima dari Bukhari, padahal dia juga sebagai gurunya. Bagi Muslim, lebih baik tidak memasukkan hadits yang diterimanya dari dua gurunya itu. Tetapi dia tetap mengakui mereka sebagai gurunya.

 

Wafatnya Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampong Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Selama hidupnya, Muslim menulis beberapa kitab yang sangat bermanfaat.

Para Gurunya Imam Muslim mempunyai guru hadits sangat banyak sekali, diantaranya adalah: Usman bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah, Syaiban bin Farukh, Abu Kamil al-Juri, Zuhair bin Harab, 'Amar an-Naqid, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa'id al-Aili, Qutaibah bin sa'id dan lain sebagainya.

Murid yang meriwayatkan Haditsnya Banyak para ulama yang meriwayatkan hadits dari Imam Muslim, bahkan di antaranya terdapat ulama besar yang sebaya dengan dia. Di antaranya, Abu Hatim ar-Razi, Musa bin Harun, Ahmad bin Salamah, Abu Bakar bin Khuzaimah, Yahya bin Said, Abu Awanah al-Isfarayini, Abi isa at-Tirmidzi, Abu Amar Ahmad bin al-Mubarak al-Mustamli, Abul Abbas Muhammad bin Ishaq bin as-Sarraj, Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan al-Faqih az-Zahid. Nama terakhir ini adalah perawi utama bagi Syahih Muslim. Dan masih banyak lagi muridnya yang lain.

Pujian para Ulama Apabila Imam Bukhari sebagai ahli hadits nomor satu, ahli tentang ilat--ilat (cacat) hadits dan seluk beluk hadits, dan daya kritiknya sangat tajam, maka Muslim adalah orang kedua setelah Bukhari, baik dalam ilmu, keistimewaan dan kedudukannya. Hal ini tidak mengherankan, karena Muslim adalah salah satu dari muridnya. Al-Khatib al-Bagdadi berkata: "Muslim telah mengikuti jejak Bukhari, mengembangkan ilmunya dan mengikuti jalannya." Pernyataan ini bukanlah menunjukkan bahwa Muslim hanya seorang pengikut saja. Sebab ia mempunyai ciri khas tersendiri dalam menyusun kitab, serta memperkenalkan metode baru yang belum ada sebelumnya. Imam Muslim mendapat pujian dari ulama hadis dan ulama lainnya. Al--Khatib al-Bagdadi meriwayatkan dari Ahmad bin Salamah, katanya "Saya me-lihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim selalu mengutamakan Muslim bin al-Hajjaj dari pada guru- guru hadits lainnya. Ishak bin Mansur al-Kausaj berkata kepada Muslim: "Kami tidak akan kehilangan kebaikan selama Allah menetapkan engkau bagi kaum muslimin." Ishak bin Rahawaih pernah mengatakan: "Adakah orang lain seperti Muslim?". Ibnu Abi Hatim mengatakan: "Muslim adalah penghafal hadits. Saya menulis hadits dari dia di Ray." Abu Quraisy berkata: "Di dunia ini, orang yang benar- benar ahli hadits hanya empat orang. Di antaranya adalah Muslim." Maksudnya, ahli hadits terkemuka di masa Abu Quraisy. Sebab ahli hadits itu cukup banyak jumlahnya.

Kitab tulisan Imam Muslim Imam muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya: 1. Al-Jamius Syahih 2. Al-Musnadul Kabir Alar Rijal 3. Kitab al-Asma' wal Kuna 4. Kitab al-Ilal 5. Kitab al-Aqran 6. Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal 7. Kitab al-Intifa' bi Uhubis Siba' 8. Kitab al-Muhadramain 9. Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin 10. Kitab Auladus Sahabah 11. Kitab Auhamul Muhadisin.

Kitabnya yang paling terkenal sampai kini ialah Al-Jamius Syahih atau Syahih Muslim. Kitab Sahih Muslim Di antara kitab-kitab di atas yang paling agung dan sangat bermanfat luas, serta masih tetap beredar hingga kini ialah Al Jami’ as-Sahih, terkenal dengan Sahih Muslim. Kitab ini merupakan salah satu dari dua kitab yang paling sahih dan murni sesudah Kitabullah. Kedua kitab Sahih ini diterima baik oleh segenap umat Islam. Imam Muslim telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meneliti dan mempelajari keadaan para perawi, menyaring hadits-hadits yang diriwayatkan, membandingkan riwayat riwayat itu satu sama lain. Muslim sangat teliti dan hati-hati dalam menggunakan lafaz-lafaz, dan selalu memberikan isyarat akan adanya perbedaan antara lafaz-lafaz itu. Dengan usaha yang sedeemikian rupa, maka lahirlah kitab Sahihnya.

Bukti kongkrit mengenai keagungan kitab itu ialah suatu kenyataan, di mana Muslim menyaring isi kitabnya dari ribuan riwayat yang pernah didengarnya. Diceritakan, bahwa ia pernah berkata: "Aku susun kitab Sahih ini yang disaring dari 300.000 hadits." Diriwayatkan dari Ahmad bin Salamah, yang berkata : "Aku menulis bersama Muslim untuk menyusun kitab Sahihnya itu selama 15 tahun. Kitab itu berisi 12.000 buah hadits. Dalam pada itu, Ibn Salah menyebutkan dari Abi Quraisy al-Hafiz, bahwa jumlah hadits Sahih Muslim itu sebanyak 4.000 buah hadits. Kedua pendapat tersebut dapat kita kompromikan, yaitu bahwa perhitungan pertama memasukkan hadits-hadits yang berulang-ulang penyebutannya, sedangkan perhitungan kedua hanya menghitung hadits-hadits yang tidak disebutkan berulang. Imam Muslim berkata di dalam Sahihnya: "Tidak setiap hadits yang sahih menurutku, aku cantumkan di sini, yakni dalam Sahihnya. Aku hanya mencantumkan hadits-hadits yang telah disepakati oleh para ulama hadits." Imam Muslim pernah berkata, sebagai ungkapan gembira atas karunia Allah yang diterimanya: "Apabila penduduk bumi ini menulis hadits selama 200 tahun, maka usaha mereka hanya akan berputar-putar di sekitar kitab musnad ini."

Ketelitian dan kehati-hatian Muslim terhadap hadits yang diriwayatkan dalam Sahihnya dapat dilihat dari perkataannya sebagai berikut : "Tidaklah aku mencantumkan sesuatu hadits dalam kitabku ini, melainkan dengan alasan; juga tiada aku menggugurkan sesuatu hadits daripadanya melainkan dengan alasan pula."

Imam Muslim di dalam penulisan Sahihnya tidak membuat judul setiap bab secara terperinci. Adapun judul-judul kitab dan bab yang kita dapati pada sebagian naskah Shahih Muslim yang sudah dicetak, sebenarnya dibuat oleh para pengulas yang datang kemudian. Di antara pengulas yang paling baik membuatkan judul-judul bab dan sistematika babnya adalah Imam Nawawi dalam Syarahnya.

Add comment


Security code
Refresh


Jazakallahu Khoiran

Silahkan untuk register sebagai pengguna, insya Allah akan mendapatkan berbagai kelebihan seperti akses link2 download materi-materi yang bermanfaat

 

Interface website ini?

 • Hadits - Takhrij

  image

  Takhrij Hadits

  Secara ringkas akan ditampilkan hadits-hadits beserta maraji' sumber aslinya misalnya seperti hadits A dikeluarkan oleh Imam Al Bukhori dalam Shohihnya no.xx, Imam Muslim dalam shohihnya no.xxx. Contoh sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah hadits-hadits yang berkaitan dengan Sholat, Admin pernah mendapati sebuah buku berjudul "Risalah Tuntutan Sholat Lengkap" ditulis oleh Drs. Moh Rifai, dan telah dicetak berulang kali dan tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia, namun ternyata tidak satupun dari hadits-hadits yang dicantumkan memuat maraji' atau sumber aslinya, sehingga keontetikannya adalah "Sangat Meragukan" dan tidak layak untuk dijadikan sandaran.

 • Fawaid Hadits

  image

  Mari kita belajar tentang fawaid atau kandungan-kandungan hikmah yang bisa dipetik dari berbagai hadits yang insya Allah akan ditampilkan bersama dengan naskah aslinya, sehingga akan jelas keotentikannya.

  Beberapa fawaid hadits akan dinukil dari kitab " نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد " لعبد اللطيف Nudzumul Fawaid Mimma Fi Silsilatai Al-Albani min Fawaid I/425 oleh Abdul Latif bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Rabi' cet. Maktabah Al-Ma'arif th. 1420 H. Sedangkan fawaid yang lainnya akan diambil dari beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari bagian pembahasan kitab Nailul Author, Fathul Bari, Syarah Muslim, Bulughul Marom atau Riyadhus Sholihin serta yang lainnya.

 • Mufrodat Harian

  image

  Mufrodaat Harian

  Jika setiap hari kita bisa menghafal sekitar 3 buah mufrodat/kosakata baru dalam bahasa arab, maka tentunya setelah sepekan kita akan mempunyai 21 buah mufrodat, dan dalam satu bulan kita akan mempunyai 84 kosakata baru dalam bahasa arab. Dan itu menunjukkan bahwa belajar bahasa arab membutuhkan ikhlas dan sabar. Ikhlas dalam menuntut ilmunya dan sabar dalam murojaahnya. Mari kita hafalkan bersama kosakata bahasa arab, yang insya Allah bermanfaat buat bekal kita dalam memahami Dien Yang Haq ini. Insya Allah juga akan ditampilkan gambar-gambar yang memuat nahwu dan shorof beserta terjemahannya.

 • Sunnah Harian

  image

  >> 1000 Sunnah

  Selayaknya bagi kita untuk berusaha mengamalkan berbagai amalan sunnah yang telah kita fahami dalam kehidupan kita sehari-sehari, Syaikh Kholid Al-Husainan telah mengumpulkan lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Alhamdulillah ini merupakan kemudahan dari Allah kepada hamba-hamba-Nya yang selalu berusaha untuk mencintai Rosul-Nya Shallallahu'alahi wassalam dengan cara mengamalkan apa yang menjadi sunnahnya. Pembahasan sunnah tersebut berawal dari bangun tidur pagi hari kemudian berlanjut terus hingga hendak tidur malam. Insya Allah akan disertai dengan Takhrij Hadits, fawaid tambahan dan Lafazh yang otentik lebih lengkap dari versi aslinya

 • Perawi Hadits?

  image

  Perawi Hadits ?

  Berapa banyak perawi-perawi hadits yang telah kita kenal? Apa manfaat dari mengetahui sejarah dan biografi perawi-perawi hadits? Siapakah itu Abu Hurairah? Siapakah itu Ibnu Umar? Siapakah itu Anas bin Malik? Siapakah Imam an-Nasai? siapakah Ibnu Hibban - Abu Hatim? Siapakah itu Imam Darul Hadits? Siapakah itu Imam as-Syafi'i? Siapakah Imam Hanafi? Siapakah at-Tirmidzi? Siapakah al-Hakim? selayaknya bagi kita untuk belajar lebih jauh dalam rangka memahami biografi salafus sholih dengan merujuk kepada berbagai sumber yang insya Allah otentik

 • Doa Harian

  image

  Doa-Doa Harian

  Kita telah banyak mengenal doa-doa harian, namun apakah kita pernah mengecek apakah doa-doa harian yang kita telah hafalkan dan kita telah fahami ternyata banyak yang dhoif alias tidak otentik sumbernya?

  Pernahkah antum mengajarkan satu doa yang berasal dari hadits yang shohih kepada kerabat ataupun teman? Kunci dalam menghafal dan memahami doa-doa harian yang diajarkan oleh Rasulullah Shollallahuálahi wassalam adalah dengan mengamalkannya sehari-hari. Karena ilmu itu akan semakin terasah tajam manakala diulang dan dipraktekkan terus menerus.

 • Tutorial

  image

  Tutorial

  Tutorial ini bertujuan untuk menguatkan lahiriah seorang mukmin. Allah menyukai mukmin yang kuat daripada yang lemah, maka selayaknya bagi kita untuk belajar melatih diri dan menguatkan jasmani agar dapat beribadah dengan maksimal. Tutorial ini akan meliputi berbagai macam pengobatan Nabawi beserta penjelasan dalil-dalilnya, beladiri beserta gambar-gambarnya, akupuntur dasar dan juga pijat. Semuanya itu insya Allah akan kita bahasa dan pelajar dalam kategori tutorial ini